Tin mới

Nghỉ thai sản có phải đóng đảng phí không? Kế toán Đức Minh.
Đối với đảng viên trong thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản sẽ không tham gia sinh hoạt Đảng. Vậy thời gian nghỉ thai...
Tài sản hình thành trong tương lai có cầm cố được không?
Cầm cố tài sản hình thành trong tương lai có được không? Tài sản cầm cố là vật có nguy cơ bị mất giá trị thì bên nhận...
Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với triệt sản nam bao gồm những gì? Kế toán Đức Minh
Chế độ thai sản là điều mà bất kì người lao động nào cũng cần tìm hiểu bởi nó liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích...
Khi nào được công khai thông tin của người nộp thuế?
Thông tin của người nộp thuế được bảo mật theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, các...
Trường hợp nào ký hợp đồng đào tạo nghề?
Việc đào tạo nghề là một trong những vấn đề liên quan đến người lao động thường nhận được sự quan tâm. Theo quy định...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Thế nào là công tác phí? Những quy định về công tác phí trong doanh nghiệp

23/02/2017 11:48

Chi phí công tác là một nghiệp vụ phát sinh thường xuyên xảy ra trong các doanh nghiệp, để cho công việc hạch toán công tác chi phí được thực hiện dễ dàng thì kế toán cần nắm rõ đầy đủ về các khoản chi phí công tác cũng như các loại hồ sơ liên quan đến công tác chi phí

Thế nào là công tác phí? Những quy định về công tác phí trong doanh nghiệp

1. Thế nào là công tác chi phí

 

Thế nào là công tác chi phí

Thế nào là công tác chi phí

- Là những khoản chi phí thường xuyên trong doanh nghiệp, chi phụ cấp cho người lao động đi công tác trong và ngoài nước về một số phương diện như chi phí đi lại, ăn, ở, ngủ, nghỉ,.. phục vụ cho công việc của doanh nghiệp

- Phải có hóa đơn, chứng từ phù hợp do người cung cấp hàng hóa, dịch vụ giao xuất.

- Doanh nghiệp có quyết định hoặc văn bản cử người lao động đi công tác.

2. Hồ sơ tạm ứng công tác phí

2.1.Hồ sơ tạm ứng công tác phí

- Bao gồm : Giấy đề nghị tạm ứng có sự đồng ý phê duyệt của giám đốc.

Kèm theo:

+ Giấy đề nghị công tác

 

Giấy đề nghị công tác

Giấy đề nghị công tác

+ Dự toán chi cho đoàn công tác

 

 Dự toán chi cho đoàn công tác

Dự toán chi cho đoàn công tác

+ Quyết định của giám đốc điều cử đi công tác

+ Lịch trình công tác

 

Lịch trình công tác

Lịch trình công tác

+ Phiếu báo giá vé máy bay kèm theo hồ sơ đặt chỗ của hãng hàng không (đối với trường hợp công tác theo phương thức di chuyển hàng không)

+ Giấy mời có liên quan đến chi phí tài chính (nếu có).

2.2. Quy trình tạm ứng Công tác phí

Bước 1:

Đơn vị bộ phận lập kế hoạch công tác: nơi đi, nơi cần đến, bao nhiêu ngày, từ đó lên dự toán công tác và đề xuất mức tiền tạm ứng, trình trưởng bộ phận và Ban giám đốc phê duyệt.

Bước 2:

Sau khi được  duyệt, Phòng Tài chính – Kế toán lập phiếu chi tiền (theo Mẫu số: 02-TT) cho người đề nghị thanh toán, thủ qũy chi tiền, người nhận tiền phải ký, ghi rõ họ tên đầy đủ..

3. Hồ sơ thanh toán công tác phí khi về

- Bao gồm bộ hồ sơ đầy đủ những chứng từ sau:

+ Giấy đề nghị thanh toán (theo mẫu 05-TT)

 

Giấy đề nghị thanh toán (theo mẫu 05-TT)

Giấy đề nghị thanh toán (theo mẫu 05-TT)

 

+ Phiếu chi tiền nếu là tiền mặt, Ủy nhiệm chi nếu là chuyển khoản

 

Phiếu chi

Phiếu chi

 Ủy nhiệm chi Ủy nhiệm chi

+ Bảng kê chi tiết từng khoản chi phí

+ Quyết định cử đi công tác (giấy điều động đi công tác): nơi đi nơi đến, thời gian công tác, phương tiện đi lại

Ví dụ:

           Công ty kế toán Đức Minh                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                         ---------o0o--------

         Số: 002 /2016/QĐ/KTTU        

                                                                                                                        Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2017

 

                                                                         QUYẾT ĐỊNH

                                                          Về việc cử nhân viên đi công tác

 

                                                                         GIÁM ĐỐC

                                                           CÔNG TY KẾ TOÁN ĐỨC MINH

 

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty kế toán Đức Minh

Chức năng quyền hạn của Giám đốc

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.  Quyết định cử các nhân viên sau đi công tác:

-        Ông Nguyễn văn An

-        Bà Lê thị Ba

Điều 2. Thông tin nơi Công tác:

-        Đơn vị đến Công tác: Công ty TNHH Ngọc Anh

-        Địa điểm đến công tác: Thành Phố Hồ Chí Minh

-        Thời gian đi công tác: 7 ngày, kể từ ngày 29/1/2017 đến ngày 28/02/2017.

-        Phương tiện đi công tác: Đi máy bay

Điều 3. Các Ông, Bà có tên nêu tại Điều 1 được hưởng đầy đủ chính sách công tác phí theo quy chế tài chính của Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông, Bà và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:                                                                                 

- Như điều 4;

- Lưu VP.        

         

+ Bảng quyết toán công tác phí hoàn thành kèm theo hoá đơn tài chính hợp lệ thanh toán tiền ăn, ở, các chứng từ khác như vé máy bay, vé tàu xe, cầu phà, đường, hóa đơn phòng nghỉ,... cước hành lý (Nếu trên 20 triệu phải chuyển khoản)

+ Hoá đơn tài chính (Bản gốc + bản copy)

Nếu vượt khung cho phép của công tác phí thì căn cứ tình hình thực tế và các chứng từ hợp lý hợp lệ công ty chi tiền trả lại người đi công tác, nếu thừa so với dự toán công tác phí thì phải hoàn nhập lại quỹ, hoặc trừ vào lương.

* Chú ý về chứng từ thanh toán

- Chứng từ thanh toán bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt

- Hóa đơn ăn uống phải kèm theo bill thanh toán hoặc bảng kê

4. Các định mức thanh toán chi phí

4.1.Định mức thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác

(Chi tiết xem tại TT97/2010/TT-BTC ngày 06/07/2010)

- Đối với các đối tượng Lãnh đạo cấp cao thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước

- Các đối tượng cán bộ, công chức còn lại được cơ quan, đơn vị cử đi công tác được thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ theo một trong hai hình thức như sau:

a) Thanh toán theo hình thức khoán

- Đi công tác ở quận thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, thành phố Đà Nẵng và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh. Mức khoán tối đa không quá 350.000 đồng/ngày/người;

- Đi công tác tại huyện thuộc các thành phố trực thuộc trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh: Mức khoán tối đa không quá 250.000 đồng/ngày/người;

- Đi công tác tại các vùng còn lại: Mức khoán tối đa không quá 200.000 đồng/ngày/người;

- Lãnh đạo cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng và các chức danh tương đương nếu nhận khoán thì mức khoán tối đa không quá 900.000 đồng/ngày/người, không phân biệt nơi đến công tác.

Trường hợp cán bộ đi công tác do phải hoàn thành công việc đến cuối ngày, hoặc do chỉ đăng ký được phương tiện đi lại (vé máy bay, tàu hoả, ô tô) từ 18h đến 24h cùng ngày, thì được thanh toán tiền nghỉ của nửa ngày nghỉ thêm tối đa bằng 50% mức khoán phòng tương ứng.

b) Thanh toán theo hoá đơn thực tế

Trong trường hợp người đi công tác không nhận thanh toán theo hình thức khoán tại điểm a nêu trên thì được thanh toán theo giá thuê phòng thực tế (có hoá đơn hợp pháp) do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị duyệt theo tiêu chuẩn thuê phòng như sau:

- Đối với các đối tượng Lãnh đạo cấp Bộ trưởng và các chức danh tương đương: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa là 2.500.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/1 phòng;

- Đi công tác tại các quận thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, thành phố Đà Nẵng; thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh:

+ Đối với các đối tượng Lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các chức danh tương đương thuộc cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa là 1.200.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/1 phòng;

+ Đối với các đối tượng, cán bộ công chức còn lại: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa là 900.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng;

c)  Đi công tác tại các vùng còn lại:

+ Đối với các đối tượng Lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các chức danh tương đương thuộc cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa là 1.000.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/1 phòng;

+ Đối với các đối tượng, cán bộ công chức còn lại: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa là 600.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng;

- Trường hợp đi công tác một mình hoặc đoàn công tác có lẻ người hoặc lẻ người khác giới (đối với các đối tượng, cán bộ công chức còn lại), thì được thuê phòng riêng theo mức giá thuê phòng thực tế nhưng tối đa không được vượt mức tiền thuê phòng của những người đi cùng đoàn (theo tiêu chuẩn 2 người/phòng);

- Trường hợp cán bộ công chức được cử đi công tác cùng đoàn với các chức danh lãnh đạo có tiêu chuẩn thuê phòng khách sạn cao hơn tiêu chuẩn của cán bộ công chức, thì được thanh toán theo mức giá thuê phòng thực tế của loại phòng tiêu chuẩn (phòng Standard) tại khách sạn nơi các chức danh lãnh đạo nghỉ và theo tiêu chuẩn 2 người/phòng.

4.2.Chứng từ làm căn cứ thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ gồm

Văn bản hoặc kế hoạch công tác đã được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị duyệt số lượng ngày cử đi công tác; giấy đi đường có đóng dấu của cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi công tác và ký xác nhận đóng dấu ngày đến, ngày đi của cơ quan nơi cán bộ đến công tác (hoặc của khách sạn, nhà khách nơi lưu trú) và hoá đơn hợp pháp (trong trường hợp thanh toán theo giá thuê phòng thực tế).

* Lưu ý:

Trường hợp cán bộ, công chức đi công tác đến nơi cơ quan, đơn vị đã bố trí được chỗ nghỉ không phải trả tiền thuê chỗ nghỉ, thì người đi công tác không được thanh toán khoản tiền khoán thuê chỗ nghỉ. Nếu phát hiện những trường hợp cán bộ đã được cơ quan, đơn vị nơi đến công tác bố trí chỗ nghỉ không phải trả tiền nhưng vẫn đề nghị cơ quan, đơn vị cử đi công tác thanh toán khoản tiền khoán thuê chỗ nghỉ, thì người đi công tác phải nộp lại số tiền đã thanh toán cho cơ quan, đơn vị đồng thời phải bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức.

- Ngọc Anh –

>>> Chứng từ thanh toán công tác phí trong các doanh nghiệp

>>> Phân tích chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp

>>> Những mẹo tiết kiệm chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp vô cùng hữu hiệu

 

Thông tin thêm về các khóa học tại Kế toán Đức Minh mời các bạn tham khảo:

>>> Đào tạo kế toán tổng hợp tại Hà Nội

>>> Các khóa học kế toán ngắn hạn

>>> Học phần mềm kế toán misa

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Phòng 2516, tầng 25, tòa nhà SDU số 143 Trần Phú, Hà Đông,HN (ngay điểm ga tàu điện Văn Quán) - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN