Tin mới

Mẹo lặp lại thanh tiêu đề của bảng ở trang sau trong Word – Kế toán Đức Minh.
Khi làm việc với bảng trong Word, trường hợp bảng của bạn có nội dung quá dài tràn sang cả trang sau thì việc lặp lại...
Hướng dẫn thay đổi hồ sơ bảo hiểm khi đổi tên công ty – Kế toán Đức Minh.
Đổi tên công ty là một sự kiện lớn, kéo theo đó là hàng loạt thủ tục pháp lý cần thực hiện. Đơn cử như việc thông báo...
Thêm 7 đối tượng không được thành lập doanh nghiệp từ 01/01/2021- KTĐM
Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020 và chính thức có hiệu lực thi...
Sự thay đổi một số nội dung Luật DN 2020 so với Luật DN 2014 - KTĐM
Từ ngày 01/01/2021, luật Doanh nghiệp 2020 chính thức có hiệu lực. Theo đó, quy định về việc thành lập, tổ chức quản...
Giám đốc có được nhận lương và tham gia bảo hiểm xã hội không?- KTĐM
Giám đốc là người đứng đầu doanh nghiệp và trả lương cho người lao động. Vậy giám đốc có được nhận lương và tham gia...

Hình ảnh

Được tài trợ

112doc nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Lập dự toán sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp ( phần 4)

06/12/2016 10:58

Để tồn tại và phát triển ngày một ổn định hơn trong nền kinh tế phát triển thì các doanh nghiệp cần có những chiến lược kế hoạch kinh doanh cụ thể. Và khi lập kế hoạch thì lập dự toán sản xuất kinh doanh là điều không thể thiếu và rất quan trọng. Vậy có những loại dự toán sản xuất kinh doanh gì? Kế toán Đức Minh xin được trình bày dưới đây:

Lập dự toán sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp ( phần 4)

 

10. Dự toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 

- Dự toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là loại dự toán mang tính tổng hợp, dựa trên căn cứ của dự toán tiêu thụ,

dự toán giá vốn hàng bán  (gồm giá vốn hàng xuất kho, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp).

- Dự toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  cung cấp số liệu phục vụ cho việc so sánh, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận, tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Trên cơ sở so sánh giữa thực tế với dự tóan, doanh nghiệp phát hiện những tồn tại, những khả năng tiềm tàng chưa được khai thác trong quá trình kinh doanh. Từ đó, có những biện pháp tích cực phát huy những mặt mạnh và tìm nguyên nhân, khắc phục những tồn tại.

* Các chỉ tiêu của dự toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  và căn cứ để xác định từng chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ căn cứ vào dự toán tiêu thụ

- Các khoản giảm trừ, căn cứ vào dự toán các khoản thuế gián thu, không dự tính các khoản giảm giá hàng bán và bán hàng bị trả lại.

>>> Các khoản được miễn thuế và giảm trừ khi tính thuế TNCN

- Doanh thu thuần được xác định bằng cách lấy doanh thu bán hàng trừ đi các khoản giảm trừ.

- Trị giá vốn hàng xuất kho để bán, căn cứ vào số lượng sản phẩm tiêu thụ, định mức chi phí sản xuất (giá thành sản xuất đơn vị) của số hàng đã bán.

- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ được xác định bằng cách lấy doanh thu thuần trừ đi giá vốn hàng xuất bán.

- Doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính, căn cứ vào dự toán hoạt động tài chính.

- Chi phí bán hàng, căn cứ vào số liệu của dự toán chi phí bán hàng.

- Chi phí quản lý doanh nghiệp, căn cứ vào số liệu dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp.

>>> Dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, được xác định bằng cách lấy lợi nhuận gộp trừ đi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Thu nhập khác, chi phí khác và lợi nhận khác, căn cứ vào dự toán các khoản thu, chi khác.

>>>  Dự toán tiền

- Tổng lợi nhuận trước thuế được xác định bằng công thức:

Tổng lợi nhuận     =               Lợi nhuận từ            +            Lợi nhuận

 trước thuế                                HĐKD                                   khác

- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, căn cứ vào tổng lợi nhuận trước thuế (x) với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Lợi nhuận thuần trong kỳ được xác định bằng cách lấy tổng lợi nhuận trước thuế (-) thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Ví dụ: Bảng dự toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp X như sau:

 

Dự toán báo cáo kết quả kinh doanh

Dự toán báo cáo kết quả kinh doanh

11. Dự toán bảng cân đối kế toán

 

- Dự toán bảng cân đối kế toán là việc dự tính một cách khái quát tình hình tài sản và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm cuối kỳ kế toán.

- Thông qua dự toán bảng cân đối kế toán , nhà quản lý có cách nhìn tổng thể về mọi mặt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó có những giải pháp hữu hiệu tăng cường công tác lập dự toán và phấn đấu thực hiện tốt dự toán.

- Cơ sở để lập dự toán bảng cân đối kế toán là bảng cân đối kế toán thực hiện của năm trước, các dự toán có liên quan của năm kế hoạch như dự toán tiền, dự toán hàng tồn kho, dự toán tiêu thụ.

*  Phương pháp lập dự toán bảng cân đối kế toán  được thực hiện như sau:

- Số liệu cột “cuối năm trước”, căn cứ số liệu ở bảng cân đối kế toán năm trước. Trong trường hợp dự toán được lập vào quý 4/năm trước thì số liệu ở cột này cũng là số ước thực hiện cuối năm trước.

- Số liệu “cuối năm kế hoạch” được xác định cụ thể theo từng chỉ tiêu của bảng như sau:

+ PHẦN TÀI SẢN:

 1. Chỉ tiêu A – Tài sản ngắn hạn và đầu tư tài chính ngắn hạn: là số tổng cộng các chỉ tiêu thuộc phần tài sản, bao gồm tiền và tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu, hàng tồn kho và tài sản lưu động khác.
 • Chỉ tiêu tiền và tương đường tiền, căn cứ vào dự toán tiền và tương đương tiền tồn đến cuối kỳ.
 • Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, căn cứ vào dự toán đầu tư tài chính ngắn hạn còn đến cuối kỳ.
 • Phải thu của khách hàng, căn cứ vào dự toán tiêu thụ, gồm các dự toán lịch thu tiền bán hàng quý 4 năm kế hoạch.
 • Hàng tồn kho, bao gồm nguyên vật liệu tồn kho, công cụ, dụng cụ trong kho, hàng hóa, thành phẩm tồn kho…, căn cứ vào dự toán hàng tồn kho hay dự toán nguyên vật liệu, dự toán thành phẩm hàng tồn kho

​>>> Hàng tồn kho trong doanh nghiệp sản xuất

 1. Chỉ tiêu B – Tài sản dài hạn, đầu tư tai hạn: TSCĐ gồm TSCĐ hữu hình, TSCĐ thuê tài chính và TSCĐ  vô hình
 • Nguyên giá tài sản cố định, căn cứ vào nguyên giá TSCĐ cuối năm trước cộng nguyên giá TSCĐ tăng trừ đi số hao mòn TSCĐ dự tính giảm năm kế hoạch.
 • Chi phí đầu tư XDCB dở dang, căn cứ vào dự toán chi phí đầu tư xây dựng cơ bản hoặc dự toán TSCĐ hoàn thành, qua công tác đầu tư XDCB
 • Các khoản đầu tư tài chính dài hạn, căn cứ vào dự toán các khoản đầu tư vào công ty con, liên doanh, liên kết và đầu tư dài hạn

+ PHÀN NGUỒN VỐN:

1. Chỉ tiêu A – Nợ phải trả: là tổng hợp các các chỉ tiêu thuộc chỉ tiêu nợ phải trả, gồm nợ ngăn hạn như các khoản vay ngắn hạn, phải trả người bán, phải trat CNV, thuế và các khoản phải nộp… vay dài hạn, nợ dài hạn và nợ khác.

 • Vay ngắn hạn, căn cứ vào số tiền vay còn đến cuối năm trước cộng với số dự kiến vay và trừ đi số tiền dự kiến trả nợ năm kế hoạch
 • Phải trả người bán, căn cứ vào dự kiến mua hàng trong năm kế hoạch phần mua chịu hoặc căn cứ vào số còn nợ năm trước cộng với số dự kiến phải trả và trừ đi số tiền dự kiến trả trong năm kế hoạch

2. Chỉ tiêu B – Nguồn vốn chủ sở hữu: lấy số liệu tổng hợp từ các chỉ tiêu thuộc nguồn vốn chủ sở hữu như nguồn vốn quỹ, nguồn kinh phí, quỹ khác.

 • Các quỹ của doanh nghiệp, căn cứ vào số liệu về số tiền còn đến cuối năm trước cộng với số dự toán tăng các quỹ và trừ đi số dự toán về sử dụng quỹ năm kế hoạch
 • Lợi nhuận chưa phân phối, căn cứ vào số lợi nhuận để lại năm trước cộng với số dự kiến về lợi nhuận để lại năm nay hoặc căn cứ vào số lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm trước cộng với số lợi nhuận dự kiến năm kế hoạch trừ đi số lợi nhuận dự kiến phân phối năm kế hoạch.
 • Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, căn cứ vào số nguồn vốn đầu tư XDCB còn năm trước cộng với dự kiến về tăng nguồn vốn XDCB năm kế hoạch và trừ đi số dự kiến sử dụng nguồn vốn XDCB năm kế hoạch.
 • Nguồn vốn kinh doanh, căn cứ vào nguồn vốn còn ở thời điểm cuối kỳ năm trước cộng với dự kiến nguồn vốn tăng và trừ đi nguồn vốn giảm năm kế hoạch

 Dự toán bảng cân đối kế toán

 Dự toán bảng cân đối kế toán

 Dự toán bảng cân đối kế toán

 Dự toán bảng cân đối kế toán

 

Vậy là Kế toán Đức Minh đã cung cấp đầy đủ “ 10 loại lập dự toán sản xuất kinh doanh” cho bạn đọc. Để biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa về kế toán mời bạn truy cập vào website Kế toán Đức Minh 

- Ngọc Anh -

>>> Lập dự toán sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp ( phần 3)

>>> Lập dự toán sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp ( phần 2)

>>> Học kế toán ở đâu Hoàng Mai

 

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 17h 45-> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ sở Đống Đa: Phòng 211 - Nhà G1 - TT Học viện Ngân Hàng, số 79 Ngõ 82 Phạm Ngọc Thạch (đầu cầu trung tự), Đống Đa, Hà Nội
Cơ sở Cầu Giấy: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ sở Linh Đàm: Phòng 404 - Chung cư CT4A1 - Đường nguyễn Hữu Thọ - Linh Đàm - Hoàng Mai Hà Nội. (Ngay đèn xanh đỏ cổng chào Linh Đàm, Tầng 1 siêu thị Bài Thơ, Highlands Cofee)
Cơ sở Hà Đông: Phòng 1001 tầng 10, CT2 tòa nhà Fodacon (tầng 1 là siêu thị Coopmart, đối diện Học Viện An Ninh) - Trần Phú - Hà Đông

ĐT/Fax:024.668.36.337 - 0972.711.886 - 0912.485.883

Các bạn không ở Hà Nội có thể đăng ký khóa học online tại đây: KHÓA HỌC ONLINE

 • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN