Tin mới

Nộp thuế nhân công xây dựng như thế nào?
Nộp thuế công nhân xây dựng là một vấn đề rất được quan tâm hiện nay, nhất là khi xã hội càng phát triển thì nhu cầu về...
Làm thẻ Căn cước cho trẻ em để làm gì?
Nếu bạn vẫn chưa biết làm thẻ Căn cước cho trẻ em để làm gì, hãy theo dõi bài viết này để được giải thích cụ thể lý do...
Có giảm trừ gia cảnh cho con trên 18 tuổi được không?
Giảm trừ gia cảnh là vấn đề được nhiều người quan tâm đặc biệt là những người có nguồn thu nhập phải nộp thuế theo quy...
Làm sao biết sổ BHXH đã được chốt hay chưa?
Sổ BHXH là giấy tờ quan trọng đối với người lao động, trong đó ghi nhận quá trình tham gia bảo hiểm của họ. Sau khi...
Tổng hợp các loại thuế kê khai theo tháng hiện nay 2024
Theo quy định hiện hành, người nộp thuế cần phải thực hiện kê khai các loại thuế theo tháng, quý, năm hoặc theo từng...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho sinh viên

Doanh thu và chi phí hợp đồng xây dựng

18/11/2016 01:59

Doanh thu và chi phí là mối quan tâm hàng đầu của hoạt động kinh doanh và trong hợp đồng xây dựng doanh thu được quy định rất rõ ràng chính xác và chi tiết.Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đi tìm hiểu những điều chi tiết đó.

Doanh thu và chi phí hợp đồng xây dựng

 

1. Doanh thu của hợp đồng xây dựng bao gồm

 

doanh thu hợp đồng xd

Doanh thu hợp đồng lao động

* Các doanh thu ban đầu được ghi trong hợp đồng

* Các khoản tăng, giảm khi thực hiện hợp đồng , các khoản tiền thưởng và các khoản thanh toán khác nếu các khoản này có khả năng làm thay đổi doanh thu, và có thể xác định một cách đáng tin cậy.

- Doanh thu của hợp đồng có thể tăng, giảm ở từng thời kì, ví dụ :

+ nhà thầu và khách hàng có thể đồng ý với nhau về các thay đổi và các yêu cầu làm tăng, giảm doanh thu của hợp đồng trong kỳ tiếp theo so với hợp đồng được chấp nhận lần đầu tiên.

+ doanh thu đã được thỏa thuận trong hợp đồng với giá cố định có thể tăng vì lý do giá cả tăng lên.

+ doanh thu theo hợp đồng có thể bị giảm do nhà thầu không thực hiện đúng tiến độ hoặc không đảm bảo chất lượng xây dựng theo thỏa thuận hợp đồng.

+ khi hợp đồng với giá cố định quy định mức giá cố định cho một đơn vị sản phẩm hàn thành thì doanh thu theo hợp đồng sẽ tăng hoặc giảm khi khối lượng sản phẩm tăng hoặc giảm.

- Khoản tiền thưởng là các khoản phụ thêm trả cho nhà thầu thực hiện hợp đồng đạt hay vượt mức yêu cầu. Khoản tiền thưởng được tính vào doanh thu của hợp đồng xây dựng khi:

+ chắc chắn đạt hoặc vượt mức một số tiêu chuẩn cụ thể đã được ghi trong hợp đồng.

+ khoản tiền thưởng được xác định một cách đáng tin cậy.

- Một khoản thanh toán khác mà nhà thầu thu được từ khách hàng hay một bên khác để bù đắp cho các chi phí không bao gồm trong giá hợp đồng.

- Ví dụ như:

+ sự chậm trễ do khách hàng gây nên.

+ sai sót trong các chỉ tiêu kỹ thuật hoặc thiết kế

+ các tranh chấp về các thay đổi trong việc thực hiện hợp đồng

- Việc xác định doanh thu tăng thêm từ các khoản thanh toán trên còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố không chắc chắn và thường phụ thuộc vào kết quả của nhiều đàm phán. Do đó, các khoản thanh toán khác chỉ được tính vào doanh thu của hợp đồng xây dựng khi:

+ các cuộc thỏa thuận đã đạt được kết quả là khách hàng sẽ chấp thuận bồi thường.

+ khoản thanh toán khác được khách hàng chấp thuận và có thể xác dịnh được một cách đáng tin.

 

2. Chi phí của hợp đồng xây dựng

 

2.1. Chi phí liên quan đến từng hợp đồng

 

chi phí xây dựng

Chi phí liên quan đến hợp đồng xây dựng

 

- Chi phí liên quan trực tiếp đến từng hợp đồng có thể được giảm khi có các khoản thu khác không bao gồm trong doanh thu của hợp đồng.

- Ví dụ: Các khoản thu từ việc bán nguyên, vật liệu thừa và thanh lý máy móc, thiết bị xây dựng khí kết thúc hợp đồng.

 

2.2. Chi phí chung liên quan đến hoạt động của các hợp đồng và có thể phân bổ cho từng hợp đồng cụ thể:

chi chunglq đến xây dựng

Chi phí liên quan đến hoạt động của các hợp đồng

- Chi phí chung liên quan đến hoạt động của các hợp đồng xây dựng và có thể phân bổ cho từng hợp đồng bao gồm:

+ chi phí bảo hiểm

+ chi phí thiết kế và trợ giúp kỹ thuật không liên quan trực tiếp đến một hợp đồng cụ thể

+ chi phí quản lý chung trong xây dựng 

+ chi phí đi vay nếu thỏa mãn các điều kiện chi phí đi vay được vốn hóa quy định  trong chuẩn mực chi phí đi vay

- Các chi phí khác có thể thu lại từ khách hàng theo các điều khoản của hợp đồng

 

3. Quy định về ghi nhận doanh thu, chi phí và phương pháp xác định phần công việc đã hoàn thành làm cơ sở xác định doanh thu

 

3.1. Ghi nhận doanh thu và chi phí hợp đồng xây dựng

 

 

ghi nhận doanh thu

Ghi nhận doanh thu và chi phí hợp đồng xây dựng

 

- Có thể thực hiện theo 1 trong 2 trường hợp sau:

+ trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, thì doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định vào ngày lập báo cáo tài chính mà không phụ thuộc vào hóa đơn thanh toán theo tiến kế hoạch đã lập hay chưa và số tiền ghi trên hóa đơn là bao nhiêu.

+ trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận, thì doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận trong kì phản ánh trên hóa đơn đã lập.

 

3.2. Phương pháp xác định doanh thu của phần công việc đã hoàn thành

 

phương pháp xác định dt và cp

Phương pháp xác định doanh thu của phần công việc đã hoàn thành

 

- Doanh nghiệp cần sử dụng phương pháp tính toán thích hợp để xác định phần công việc đã hoàn thành. Tùy thuộc vào bản chất của hợp đồng, các phương pháp đó có thể là:

+ tỷ lệ % giữa chi phí thực tế đã phát sinh của phần công việc đã hoàn thành tại một thời điểm so với tổng chi phí dự toán hợp đồng.

+ đánh giá phần công việc đã hoàn thành.

+ tỷ lệ % giữa khối lượng xây lắp đã hoàn thành so với tổng khối lượng xây lắp phải th của hợp đồng.

Ví dụ:

(1) Doanh thu hợp đồng xây dựng với giá cố định được xác định theo phương pháp tỷ lệ % công việc hoàn thành, được đo bằng tỷ lệ % giữa giờ công lao đông đã thực hiện đến thời điểm hiện tại so với tổng số giờ công lao động dự tính cho hợp đồng đó.

(2) Doanh thu hợp đồng xây dựng được xác định theo phương pháp tỷ lệ % giữa chi phí thực tế đã phát sinh tính đến thời điểm hiện tại so với tổng chi phí dự toán của hợp đồng.

Khi kết quả của hợp đồng xây dựng không thể ước tính được một cách đáng tin cậy, thì:

a) Doanh thu chỉ được ghi nhận tương ứng với chi phí thực tế của hợp đồng xây dựng đã phát sinh mà việc được hoàn trả là tương tác đối chắc chắn.

b) Các chi phí của hợp đồng chỉ được ghi nhận là chi phí trong kỳ khi các khoản chi phí này đã phát sinh.

Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch thì:

a) Nhà thầu phải lựa chọn phương pháp xác định phần công việc đã hoàn thành, giao trách nhiệm cho các bộ phận liên quan xác định giá trị phần công việc đã hoàn thành, lập chứng từ phản ánh doanh thu hợp đồng xây dựng trong kỳ:

- Nếu áp dụng phương pháp (a) “ tỷ lệ % giữa chi phí thực tế đã phát sinh của phần công việc đã hoàn thành tại một thời điểm so với tổng chi phí dự toán của hợp đồng” thì giao cho bộ phận kế toán phối hợp với các bộ phận khác thực hiện.

- Nếu áp dụng phương pháp (b) “ Đánh giá phần công việc đã hoàn thành” hoặc phương pháp (c) “tỷ lệ % giữa khối lượng xây lắp cho bộ phận kỹ thuật thi công phối hợp với các bộ phận thực hiện.

b) Khi kết quả thực hiện của hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, kế toán căn cứ vào chứng từ xác định doanh thu trên cơ sở phần công việc đã hoàn thành trong kì ( không phải hóa đơn ) làm căn cứ ghi nhận doanh thu trong kỳ kế toán.

- Đồng thời nhà thầu phải căn cứ vào hợp đồng xây dựng được để lập hóa đơn thanh toán theo tiến độ kế hoạch gửi cho khách hàng đòi tiền. Kế toán căn cứ  vào hóa đơn để ghi sổ kế toán số tiền khách hàng phải thanh toán theo tiến độ kế hoạch.

Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, được khách hàng xác nhận thì nhà thầu phải căn cứ vào phương pháp tính toán thích hợp để xác định giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành trong kì. Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận, kế toán phải lập hóa đơn gửi cho khách hàng đòi tiền, phản ánh doanh thu và nợ phải thu trong kỳ tương ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận.

- Ngọc Anh -

>>>  Công tác kế toán chi phí, xác định kết quả doanh doanh nghiệp xây dựng

>>> Hợp đồng xây dựng là gì

>>> Khóa học nghiệp vụ kế toán xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Phòng 2516, tầng 25, tòa nhà SDU số 143 Trần Phú, Hà Đông,HN (ngay điểm ga tàu điện Văn Quán) - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN