Tin mới

Có giảm trừ gia cảnh cho con trên 18 tuổi được không?
Giảm trừ gia cảnh là vấn đề được nhiều người quan tâm đặc biệt là những người có nguồn thu nhập phải nộp thuế theo quy...
Làm sao biết sổ BHXH đã được chốt hay chưa?
Sổ BHXH là giấy tờ quan trọng đối với người lao động, trong đó ghi nhận quá trình tham gia bảo hiểm của họ. Sau khi...
Tổng hợp các loại thuế kê khai theo tháng hiện nay 2024
Theo quy định hiện hành, người nộp thuế cần phải thực hiện kê khai các loại thuế theo tháng, quý, năm hoặc theo từng...
Bị bệnh nghề nghiệp được hưởng những chính sách gì? Kế toán Đức Minh.
Việc được hỗ trợ khi mắc bệnh là một phần quan trọng của chế độ bảo hiểm lao động và là điều mà bất cứ người lao động...
Thành lập chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn như thế nào? Kế toán Đức Minh.
Thế nào là chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn? Thành lập chi nhánh công ty TNHH có gì khác? Cùng Kế toán Đức Minh...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Cách làm báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

03/03/2017 02:52

Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế

Cách làm báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. 

(mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC). Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)

- Riêng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 39/2014/Tt-BTC thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo

- Tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.

- Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi.

- Hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn thu phí dịch vụ của các ngân hàng, vé vận tải hành khách của các đơn vị vận tải, các loại tem, vé, thẻ và một số trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính không phải báo cáo đến từng số hóa đơn mà báo cáo theo số lượng (tổng số) hóa đơn. Cơ sở kinh doanh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số lượng hóa đơn còn tồn đầu kỳ, tổng số đã sử dụng, tổng số xoá bỏ, mất, hủy và phải đảm bảo cung cấp được số liệu hóa đơn chi tiết (từ số…đến số) khi cơ quan thuế yêu cầu.

* Tham khảo :Điều 27 Chương IV, Thông tư 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014

CÁC BƯỚC LÀM BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN THEO QUÝ NHƯ SAU:

Bước 1: vào phần mềm HTKK 3.3.1

Tình hình sử dụng hóa đơn

Bước 2: Chọn loại tờ khai: -> Hoá đơn -> Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn (BC26/AC)

Chọn tờ khai theo quý: -> đồng ý

VD: chọn quý I năm 2015

Tình hình sử dụng hóa đơn2

Bước 3: Kê khai 

- Trên báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn: kê khai các thông tin liên quan trực tiếp đến việc sử dụng hoá đơn trong quý của Doanh nghiệp:

Cột Mã loại hóa đơn: Chọn loại hóa đơn muốn báo cáo

VD: Nếu DN sử dụng hóa đơn GTGT thì bạn Chọn “01GTKT”

 

Tình hình sử dụng hóa đơn3

Chỉ tiêu 2: Tên loại hóa đơn: Không cần phải nhập (Vì khi bạn chọn ở cột “Mã loại hóa đơn” phần mềm sẽ tự động nhảy.

Chi tiêu 3: Ký hiệu mẫu hóa đơn: nhập theo mẫu trên hóa đơn của DN 

VD: 01GTKT3/001 
Chỉ tiêu 4: Ký hiệu hóa đơn: Là ký hiệu trên hóa đơn của DN đang sử dụng

 VD: DM/12P

Cột Số tồn đầu kỳ, mua/ phát hành trong kỳ:

Nếu là lần đầu tiên thì các bạn tự nhập số tồn đầu kỳ của kỳ đầu, từ kỳ thứ 2 trở đi thì ứng dụng sẽ tự chuyển số tồn cuối kỳ của kỳ trước lên, cho phép sửa.

Chỉ tiêu 5 (Tổng số): Không cần phải nhập (Phần mềm tự tính)

Chỉ tiêu 6, 7 (Số tồn đầu kỳ): Từ số – Đến số: Nhập dạng số

VD: Đầu kỳ DN bạn tồn 40 số hóa đơn. Số đầu tiên là 0000011 đến 0000050. Thì bạn nhập vào Chỉ tiêu [6] : 0000011 . Chỉ tiêu [7] 0000050

Chỉ tiêu 8, 9 (Số mua/ phát hành trong kỳ): Từ số – Đến số: Nhập dạng số.

VD: Trong quý 1/2015 DN thông báo phát hành 50 số hoá đơn. Số đầu tiên là 0000051 đến 0000100. Thì bạn nhập vào Chỉ tiêu [8] : 0000051 . Chỉ tiêu [9]: 0000100

Cột sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ:

Chỉ tiêu 10, 11, 12: Phần mềm sẽ tự động cập nhật (Không phải nhập).

Chỉ tiêu 13: Số lượng đã sử dụng: Trong kỳ các bạn sử dụng bao nhiêu thì nhập vào.

Chú ý: Đây là tổng số các hoá đơn đã sử dụng (Không bao gồm các hóa đơn xoá bỏ, mất, hủy)

VD: Trong quý 1/2015 các bạn sử dụng tổng cộng 22 hóa đơn, nhưng trong đó 2 hóa đơn viết sai phải gạch bỏ thì nhập vào Chỉ tiêu này: 20.

Chỉ tiêu 14, 16, 18: Số lượng: Không phải nhập.

Chỉ tiêu 15, 17, 19: Số:  nhập “Số hóa đơn” xóa bỏ, mất, hủy và các số này phải nằm trong khoảng chỉ tiêu {[10], [11]} và không được trùng nhau, không giao nhau.

VD: Trong quý 1/2015 viết sai hoá đơn số 0000015 và 0000020 và phải lập biên bản thu hồi hoá đơn đó. Thì nhấp vào Chỉ tiêu [15] (Xoá bỏ): 0000015;0000020

a. Nếu trong kỳ xóa bỏ, mất, hủy nhiều hóa đơn nhưng các số này không liên tiếp thì phải viết dấu CHẤM PHẨY (;) vào giữa các số.

 VD: 15;20 hoặc 0000015;0000020 (Trong kỳ có xóa 2 số hóa đơn này)

b. Nếu là các số liên tiếp trong 1 khoảng thì kê khai dưới dạng khoảng và sử dụng dấu TRỪ (-)

- VD: 51-100 (50 số)

Chú ý: Các bạn cần phân biệt được đâu là HỦY, đâu là XÓA BỎ

HỦY: là những HĐ mà in sai phải hủy hoặc những HĐ mà DN không dùng nữa phải hủy (yêu cầu có biên bản hủy hóa đơn, thông báo kết quả hủy hóa đơn, thành lập hội đồng hủy hóa đơn)

     XÓA BỎ: là hoá đơn viết sai gạch chéo 3 liên, hóa đơn viết sai đã xé khỏi cuống thì phải có biên bản thu hồi. (Hóa đơn viết sai không được hủy chỉ có thể lập biên bản thu hồi hoặc lập biên bản điều chỉnh)

Tồn cuối kỳ:

Các chỉ tiêu: 20, 21, 22: Sẽ tự động cập nhật.

——————————

– Người lập biểu: Nhập kiểu text

– Người đại diện theo pháp luật: Nhập tên giám đốc.

– Ngày lập báo cáo: Mặc định là ngày hiện tại, cho phép sửa nhưng không được lớn hơn ngày hiện tại

Sau đó các bạn ấn nút “Ghi”, nếu có lỗi sai phần mềm sẽ tự động báo .

Sau khi đã lập thành công, các bạn ấn nút “Kết xuất XML” rồi nộp cho cơ quan thuế.

Ví dụ: Công ty CP sản xuất và thương mại Đức Minh trong quý 1 năm 2015:

Tồn đầu kỳ: từ số hoá đơn 0000011 đến số 0000050

Phát hành trong kỳ: từ số 0000051- 0000100

Số hoá đơn xoá bỏ trong kỳ: 0000015;0000020

Thì cách kê khai như sau:

 Tình hình sử dụng hóa đơn4

Tình hình sử dụng hóa đơn5

Hạn nộp

Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4;

Quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7

Quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10

Quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau 

 

Hướng dẫn thủ tục thông báo phát hành hóa đơn GTGT đặt in theo thông tư 39/2014/TT-BTC 

Hướng dẫn thủ tục đặt in hóa đơn GTGT lần đầu

 

Thông tin thêm về các khóa học tại Kế toán Đức Minh mời các bạn tham khảo:

>>> Trung tâm đào tạo kế toán tại hà nội

>>> Lớp kế toán ngắn hạn

>>> Kế toán misa

 

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Phòng 2516, tầng 25, tòa nhà SDU số 143 Trần Phú, Hà Đông,HN (ngay điểm ga tàu điện Văn Quán) - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN