Tin mới

Cảnh báo hành vi lợi dụng thông tin cá nhân kê khống chi phí lương
Ngày 19/4/2024, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã ban hành Công văn 2710/CTDON-TTHT cảnh báo hành vi lợi dụng thông tin cá nhân...
Chữ ký số là gì? Hướng dẫn ký hợp đồng bằng chữ ký số
Bước cuối cùng của giao kết hợp đồng điện tử là ký hợp đồng. Tuy nhiên, tùy vào thỏa thuận sử dụng loại chữ ký nào mà...
Có được hoàn trả chi phí khám bệnh khi khám dịch vụ do quên mang thẻ BHYT? Kế toán Đức Minh.
Có được hoàn trả chi phí khám bệnh khi khám dịch vụ do quên mang thẻ BHYT? Để có thể tìm hiểu cụ thể về việc là có được...
Đang chữa bệnh mà thẻ bảo hiểm y tế hết hạn có được hưởng BHYT? Kế toán Đức Minh.
Khi đang trong quá trình chữa bệnh mà thẻ bảo hiểm y tế của bạn hết hạn, có thể bạn sẽ tự đặt ra câu hỏi liệu bạn có...
Mất tờ bìa sổ bảo hiểm xã hội có được phép xin cấp lại hay không? Kế toán Đức Minh.
Nếu như trường hợp không may làm mất bìa sổ Bảo hiểm xã hội thì có được phép xin cấp lại hay không? Cùng Kế toán Đức...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định 48/2006

04/04/2017 11:15

Danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC mới nhất của Bộ tài chính ban hành ngày 14/09/2006 áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. KẾ TOÁN ĐỨC MINH sẽ chia sẻ tới các bạn đầy đủ nhất và chi tiết nhất giúp các bạn trong quá trình định khoản các nghiệp vụ kế toán.

Danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định 48/2006

>>> Phần mềm kế toán theo quyết định 48

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

 

( áp dụng cho doanh nghiệp vừa vòa nhỏ )
Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của BTC
 
 
 
Mã TK
Cấp1
 
Mã TK
Cấp2
 
TÊN TÀI KHOẢN
 
111
 
 
Tiền mặt
111
1111
Tiền mặt (VND)
111
1112
Ngoại tệ các loại
111
1113
Vàng bạc, kim khí, đá quý
112
 
Tiền gửi NH
112
1121
Tiền gửi NH (VND)
112
1122
Ngoại tệ các loại
112
1123
Vàng bạc, kim khí, đá quý
121
 
Đầu tư tài chính ngắn hạn
131
 
Phải thu của KH
131
1311
Phải thu của KH
131
1312
KH ứng trước
133
 
Thuế GTGT được khấu trừ
133
1331
Thuế GTGT của HH DV được khấu trừ
133
1332
Thuế GTGT của TSCĐ được khấu trừ
138
 
Phải thu khác
138
1381
Tài sản thiếu chờ xử lý
138
1388
Phải thu khác
141
 
Tạm ứng
142
 
CP trả trước ngắn hạn
142
1421
Chi phí trả trước
142
1422
Chi phí chờ kết chuyển
152
 
Nguyên vật liệu
153
 
Công cụ, dụng cụ
154
 
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
154
1541
Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
154
1542
Chi phí nhân công trực tiếp
154
1547
Chi phí sản xuất chung
154
15471
Chi phí nhân viên phân xưởng
154
15472
Chi phí vật liệu
154
15473
Chi phí dụng cụ sản xuất
154
15474
Chi phí KHTSCĐ
154
15477
Chi phí dịch vụ mua ngoài
154
15478
Chi phí bằng tiền khác
155
 
Thành phẩm
156
 
Hàng hoá
156
1561
Giá mua HH
156
1562
CP thu mua HH
156
1567
Hàng hoá bất động sản
157
 
Hàng gởi đi bán
159
 
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
159
1591
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn
159
1592
Dự phòng phải thu khó đòi
159
1593
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 
211
 
 
Tài sản cố định
211
2111
Tài sản cố định hữu hình
211
21112
Nhà cửa, vật kiến trúc
211
21113
Máy móc, thiết bị
211
21114
Phương tiện vận tải, truyền dẫn
211
21115
Thiết bị, dụng cụ quản lý
211
21116
Cây lâu năm, súc vật làm việc
211
21118
TSCĐ khác
211
2112
TSCĐ thuê tài chính
211
2113
TSCĐ Vô hình
211
21131
Quyền sử dụng đất
211
21132
Quyền phát hành
211
21133
Bản quyền, bằng sáng chế
211
21134
Nhãn hiệu hàng hoá
211
21135
Phần mềm máy vi tính
211
21136
Giấy phép và giấy phép nhượng quyền
211
21138
TSCĐ Vô hình khác
217
 
Bất động sản đầu tư
214
 
Hao mòn TSCĐ
214
2141
Hao mòn TSCĐ hữu hình
214
2142
Hao mòn TSCĐ đi thuê
214
2143
Hao mòn TSCĐ vô hình
214
2147
Hao mòn TSCĐ đầu tư
221
 
Đầu tư tài chính dài hạn
221
2212
Vốn góp liên doanh
221
2213
Đầu tư vào công ty liên kết
221
2218
Đầu tư tài chính dài hạn khác
229
 
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
241
 
Xây dựng cơ bản dở dang
241
2411
Mua sắm TSCĐ
241
2412
Xây dựng cơ bản
241
2413
SC lớn TSCĐ
242
 
CP trả trước dài hạn
244
 
Ký cược, ký quỹ dài hạn
 
311
 
 
Vay ngắn hạn
315
 
Nợ dài hạn đến hạn trả
331
 
Phải trả cho người bán
331
3311
Phải trả cho người bán
331
3312
Trả trước cho người bán
333
 
Thuế & các khoản phải nộp NN
333
3331
Thuế GTGT phải nộp
333
33311
Thuế GTGT đầu ra
333
33312
Thuê GTGT hàng Nhập khẩu
333
3332
Thuêế tiêu thụ đặc biệt
333
3333
Thuế Xuất Nhập khẩu
333
3334
Thuế TNDN
333
3335
Thu trên vốn
333
3336
Thuế tài nguyên
333
3337
Thuế nhà đất, tiền thuê đất
333
3338
Các loại thuế khác
333
3339
Phí, lệ phí & các khoản phải nộp khác
334
 
Phải trả người lao động
335
 
CP phải trả
338
 
Phải trả, phải nộp khác
338
3381
Tài sản thừa chờ giải quyết
338
3382
Kinh phí công đoàn
338
3383
Bảo hiểm xã hội
338
3384
Bảo hiểm y tế
338
3387
DT chưa thực hiện
338
3388
Phải trả, phải nộp khác
341
 
Vay, nợ dài hạn
341
3411
Vay dài hạn
341
3412
Nợ dài hạn
341
3413
Trái phiếu phát hành
341
34131
Mệnh giá trái phiếu
341
34132
Chiết khấu trái phiếu
341
34133
Phụ trội trái phiếu
341
3414
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
351
 
Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
352
 
Dự phòng phải trả
 
411
 
 
Nguồn vốn KD
411
4111
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
411
4112
Thặng dư vốn cổ phần
411
4118
Vốn khác
413
 
Chênh lệch tỷ giá hối đoái
418
 
Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu
418
4184
Quỹ đầu tư phát triển
418
4185
Quỹ dự phòng tài chính
419
 
Cổ phiếu quỹ
421
 
Lợi nhuận chưa phân phối
421
4211
Lợi nhuận năm trước
421
4212
Lợi nhuận năm nay
431
 
Quỹ khen thưởng, phúc lợi
431
4311
Quỹ khen thưởng
431
4312
Quỹ phúc lợi
 
511
 
 
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
511
5111
DT bán hàng hoá
511
5112
DT bán sản phẩm
511
5113
DT cung cấp dịch vụ
511
5117
DT kinh doanh BĐS Đầu tư
515
 
DT hoạt động tài chính
521
 
Các khoản giảm trừ doanh thu
521
5211
Chiết khấu thương mại
521
5212
Hàng bán bị trả lại
521
5213
Giảm giá hàng bán
 
611
 
 
Mua hàng
611
6111
Mua nguyên liệu, vật liệu
611
6112
Mua hàng hoá
631
 
Giá thành sản xuất
632
 
Giá vốn hàng bán
635
 
Chi phí tài chính
642
 
Chi phí quản lý kinh doanh
642
6421
Chi phí bán hàng
642
64211
Chi phí NV bán hàng
642
64212
Chi phí vật liệu, bao bì
642
64213
Chi phí dụng cụ, đồ dùng
642
64214
Chi phí KHTSCĐ
642
64215
Chi phí bảo hành
642
64217
Chi phí dịch vụ mua ngoài
642
64218
Chi phí bằng tiền khác
642
6422
Chi phí quản lý doanh nghiệp
642
64221
Chi phí nhân viên quản lý
642
64222
Chi phí vật liệu quản lý
642
64223
Chi phí đồ dùng văn phòng
642
64224
Chi phí KHTSCĐ
642
64225
Thuế, phí và lệ phí
642
64226
Chi phí dự phòng
642
64227
Chi phí dịch vụ mua ngoài
642
64228
Chi phí bằng tiền khác
 
711
 
 
Thu nhập khác
 
811
 
 
Chi phí khác
821
8211
Chi phí thuế TNDN
 
911
 
 
Xác định kết quả kinh doanh
 
 
 
001
 
Tài sản thuê ngoài
002
 
Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công
003
 
Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
004
 
Nợ khó đòi đã xử lý
007
 
Ngoại tệ các loại
009
 
Nguồn vốn khấu hao cơ bản
 

 

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Tầng 2, Nhà số 2, Ngõ 4 - Đường Nguyễn Khuyến - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN