Tin mới

Hướng dẫn xác định giá tính thuế nhập khẩu 2024 – Kế toán Đức Minh
Việc xác định giá tính thuế nhập khẩu là một bước quan trọng khi thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, giao...
Căn cứ tính thuế suất thuế nhập khẩu 2024 – Kế toán Đức Minh.
Thuế suất thuế nhập khẩu là mức thuế mà Nhà nước áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam. Thuế suất...
Khám thai được hưởng mức bao nhiêu từ chế độ thai sản? Kế toán Đức Minh.
Khi mang thai và tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, lao động nữ sẽ được hưởng nhiều quyền lợi, trong đó có chế...
Công thức tính thuế VAT ngược 2024
Thuế VAT là loại thuế quen thuộc đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, có nhiều doanh nghiệp chưa hiểu rõ về công thức tính...
Dự kiến: Danh mục 35 bệnh nghề nghiệp sẽ được hưởng Bảo hiểm xã hội
Tại dự thảo Thông tư quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội, Bộ Y tế đã đề xuất 35 bệnh nghề nghiệp sẽ...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Phân Biệt Các Loại Chi Phí Sản Xuất Gỗ Nội Thất - KTĐM

30/12/2021 04:51

Tính giá thành luôn là thử thách lớn với các Doanh nghiệp sản xuất và chế biến gỗ.
Do sự khan hiếm nguyên vật liệu, đặc thù sản xuất theo đơn đặt hàng với những yêu cầu thiết kế riêng, ngoài ra còn phải cân đo mức hao hụt do sản xuất trên nhiều công đoạn, chi phí nhân công, tồn kho => Dẫn đến tình trạng chênh lệch khi tính giá thành sản xuất và thực tế phát sinh.
Phân biệt rõ ràng các loại chi phí sản xuất đồ gỗ nội thất là phương pháp đơn giản nhất để tính đúng giá thành sản xuất.

Phân Biệt Các Loại Chi Phí Sản Xuất Gỗ Nội Thất - KTĐM

I. Chi phí nguyên vật liệu (NVL) gỗ

1. Phương pháp

Xuất kho không đích danh cho từng sản phẩm, ghi nhận chi phí theo tài khoản chi phí NVL gỗ (TK 6211), chương trình tập hợp và phân bổ chi phí NVL gỗ được tổng hợp vào cuối tháng cho sản phẩm căn cứ vào tỷ lệ khối lượng gỗ tinh của mỗi sản phẩm trên tổng khối lượng gỗ tinh của toàn bộ sản phẩm sản xuất trong tháng.

2. Nguồn dữ liệu đầu vào cần có cho việc xử lý

- Định mức gỗ tinh: Người dùng thiết lập định mức các chi tiết gỗ tinh cho sản phẩm, chương trình tính ra khối lượng gỗ tinh của mỗi sản phẩm dựa vào quy cách của các chi tiết gỗ đã thiết lập.

- Số lượng sản phẩm hoàn thành: Người dùng lập Phiếu nhập kho thành phẩm từ phần mềm để ghi nhận số lượng sản phẩm hoàn thành nhập kho.

- Số lượng sản phẩm dở dang: Người dùng thống kê thực tế cuối kỳ và cập nhật số lượng sản phẩm dở dang vào phần mềm theo mã sản phẩm.

- Chi phí NVL gỗ: Người dùng lập Phiếu xuất kho NVL từ phần mềm, ghi nhận chi phí NVL gỗ phát sinh trong kỳ.

3. Xác định chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ

NVL gỗ xuất kho sản xuất được đánh giá 100% hoàn thành cho mã sản phẩm (Với cùng mã sản phẩm thì chi phí NVL phân bổ cho sản phẩm dở dang bằng với sản phẩm hoàn thành nhập kho tính trên một đơn vị sản phẩm).

II. Chi phí lương nhân công trực tiếp sản xuất

1. Phương pháp

Ghi nhận chi phí lương hạch toán vào cuối kỳ (không đích danh cho sản phẩm) theo tài khoản chi phí nhân công trực tiếp sản xuất (TK 622). Chương trình tập hợp và phân bổ chi phí cho sản phẩm căn cứ vào tỷ lệ giờ công được thống kê cho mỗi sản phẩm trên tổng giờ công của toàn bộ sản phẩm sản xuất trong tháng.

2. Nguồn dữ liệu đầu vào cần có cho việc xử lý

- Số giờ công thống kê cho sản phẩm: Người dùng cập nhật số giờ công phát sinh thực tế hàng ngày cho từng mã sản phẩm vào phần mềm.

- Số giờ công sản phẩm dở dang: Cuối kỳ, người dùng thống kê và cập nhật vào phần mềm số giờ công của sản phẩm còn dở dang tại xưởng (Chưa hoàn thành nhập kho) theo mã sản phẩm.

- Chi phí lương nhân công trực tiếp sản xuất: Người dùng lập Phiếu kế toán từ phần mềm, ghi nhận chi phí lương nhân công trực tiếp sản xuất phát sinh trong kỳ.

3. Xác định chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ

Chương trình xác định chi phí nhân công dở dang trên mỗi mã sản phẩm căn cứ vào tỷ lệ giờ công của sản phẩm dở dang trên tổng giờ công thống kê cho mã sản phẩm sản xuất trong kỳ.

III. Chi phí nguyên vật liệu (NVL) PU

1. Phương pháp

Xuất kho không đích danh cho từng sản phẩm, ghi nhận Chi phí theo Tài khoản chi phí NVL PU theo 03 nhóm phân bổ: Nhóm NVL Lót (TK 62121); Nhóm NVL Bóng (TK 62122); Nhóm NVL phân bổ chung theo Lót và Bóng (TK 62123). Chương trình tập hợp và phân bổ chi phí PU theo từng nhóm cho sản phẩm căn cứ vào tỷ lệ diện tích bề mặt của mỗi sản phẩm trên tổng khối lượng gỗ tinh của toàn bộ sản phẩm sản xuất trong tháng.

2. Nguồn dữ liệu đầu vào cần có cho việc xử lý

- Định mức gỗ tinh: Người dùng thiết lập định mức các chi tiết gỗ tinh cho sản phẩm, chương trình tính ra diện tích bề mặt của mỗi sản phẩm dựa vào quy cách của các chi tiết gỗ đã thiết lập.

- Số lượng sản phẩm dở dang trên 04 công đoạn PU: Người dùng thống kê thực tế vào cuối kỳ và cập nhật số lượng sản phẩm còn dở dang trên 04 công đoạn PU (Lót 1; Lót 2; Lót 3; Bóng), chương trình căn cứ vào đó tính ra diện tích bề mặt của sản phẩm dở dang theo mỗi nhóm.

- Chi phí NVL PU: Người dùng lập Phiếu xuất kho NVL từ phần mềm, ghi nhận Chi phí nguyên vật liệu PU phát sinh trong kỳ.

3. Xác định chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ

Chương trình xác định Chi phí NVL PU dở dang trên mỗi mã sản phẩm theo từng nhóm Chi phí phân bổ (Nhóm NVL Lót; Nhóm NVL Bóng; Nhóm NVL phân bổ chung theo Lót và Bóng) căn cứ vào tỷ lệ diện tích bề mặt của sản phẩm dở dang trên tổng diện tích bề mặt của mã sản phẩm sản xuất trong kỳ theo từng nhóm Chi phí phân bổ.

IV. Chi phí nguyên vật liệu (NVL) phụ kiện, ván, kính

1. Phương pháp

Xuất kho NVL chọn đích danh mã sản phẩm, ghi nhận Chi phí theo Tài khoản chi phí NVL ván và phụ kiện (TK 6213). Chương trình tập hợp và kết chuyển Chi phí trực tiếp cho sản phẩm sản xuất.

2. Nguồn dữ liệu đầu vào cần có cho việc xử lý

Chi phí NVL phụ kiện, ván: Người dùng lập Phiếu xuất kho NVL từ phần mềm, chọn mã sản phẩm để ghi nhận Chi phí phát sinh trong kỳ trực tiếp cho sản phẩm.

3. Xác định chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ

NVL phụ kiện, ván xuất kho sản xuất được đánh giá 100% hoàn thành cho mã sản phẩm (Với cùng mã sản phẩm thì Chi phí NVL phân bổ cho sản phẩm dở dang bằng với sản phẩm hoàn thành nhập kho tính trên một đơn vị sản phẩm).

V. Chi phí nguyên vật liệu (NVL) phụ (Nhám, keo, đinnh, vít)

1. Phương pháp

Xuất kho không đích danh cho từng sản phẩm, ghi nhận Chi phí theo Tài khoản chi phí NVL phụ (TK 6214), chương trình tập hợp và phân bổ chi phí cho sản phẩm căn cứ vào tỷ lệ Chi phí NVL PU được phân bổ cho mỗi sản phẩm trên tổng Chi phí NVL PU phát sinh trong tháng.

2. Nguồn dữ liệu đầu vào cần có cho việc xử lý

- Chi phí NVL PU phân bổ cho sản phẩm: Dữ liệu này đã được chương trình tính toán tại mục Chi phí NVL PU.

- Chi phí NVL PU được phân bổ cho sản phẩm dở dang theo từng mã sản phẩm: Dữ liệu này đã được chương trình tính toán tại mục Chi phí NVL PU.

- Chi phí NVL phụ: Người dùng lập Phiếu xuất kho NVL từ phần mềm, ghi nhận chi phí nguyên vật liệu phụ phát sinh trong kỳ.

3. Xác định chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ

Chương trình xác định Chi phí NVL phụ dở dang trên mỗi mã sản phẩm căn cứ vào tỷ lệ Chi phí NVL PU của mỗi sản phẩm dở dang trên tổng chi phí PU phát sinh cho mã sản phẩm có đánh giá dở dang cuối kỳ.

VI. Chi phí quản lý phát sinh cho Phân xưởng sản (Lương bảo vệ, lương quản lý, lương nhân viên văn phòng, lương nhân viên nấu ăn, điện)

1. Phương pháp

Ghi nhận chi phí quản lý phát sinh trong kỳ (Không đích danh cho sản phẩm) theo Tài khoản chi phí quản lý (TK 6272). Chương trình tập hợp và phân bổ Chi phí cho sản phẩm căn cứ vào tỷ lệ Chi phí NVL gỗ, ván của mỗi sản phẩm trên tổng Chi phí NVL gỗ, ván phát sinh trong tháng.

2. Nguồn dữ liệu đầu vào cần có cho việc xử lý

- Chi phí NVL gỗ, ván phân bổ cho sản phẩm: Dữ liệu này đã được chương trình tính toán tại mục Chi phí nguyên vật liệu gỗ và Chi phí nguyên vật liệu ván.

- Chi phí quản lý: Người dùng lập Phiếu kế toán từ phần mềm, ghi nhận Chi phí quản lý phát sinh trong kỳ.

3. Xác định chi phí quản lý dở dang cuối kỳ

Chi phí quản lý phát sinh cho phân xưởng sản xuất được đánh giá 100% hoàn thành cho mã sản phẩm (Với cùng mã sản phẩm thì Chi phí NVL phân bổ cho sản phẩm dở dang bằng với sản phẩm hoàn thành nhập kho tính trên một đơn vị sản phẩm).

VII. Chi phí sản xuất chung (Chi phí phân bổ công cụ dụng cụ, khấu hao tài sản cố định, chi phí khác)

1. Phương pháp

Đối với chi phí phân bổ công cụ dụng cụ và khấu hao tài sản cố định, chương trình tự động tính khấu hao, phân bổ và hạch toán vào Tài khoản chi phí (TK 6274) khi người dùng sử dụng chức năng Tài sản - Công cụ của phần mềm. Với các Chi phí khác, người dùng lập phiếu ghi nhận Chi phí. Chương trình tập hợp và phân bổ Chi phí cho sản phẩm căn cứ vào tỷ lệ Chi phí NVL gỗ, ván của mỗi sản phẩm trên tổng Chi phí NVL gỗ, ván phát sinh trong tháng.

2. Nguồn dữ liệu đầu vào cần có cho việc xử lý

- Chi phí NVL gỗ, ván phân bổ cho sản phẩm: Dữ liệu này đã được chương trình tính toán tại mục Chi phí NVL gỗ và Chi phí NVL ván.

- Chi phí khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC: Chương trình tính toán và tạo phiêu hạch toán tự động ghi nhận chi phí.

3. Xác định chi phí sản xuất chung dở dang cuối kỳ

Chi phí quản lý phát sinh cho phân xưởng sản xuất được đánh giá 100% hoàn thành cho mã sản phẩm

VIII. Chi phí dịch vụ gia công

* Người dùng lập phiếu hạch toán chi phí gia công ngoài vào Tài khoản chi phí sản xuất chung (TK 6273), gõ mã sản phẩm được đưa đi gia công tương ứng, chương trình tập hợp Chi phí trực tiếp cho sản phẩm khi xử lý giá thành.

* Các loại dở dang cuối kỳ có thể ghi nhận tại nhà máy:

- Dở dang trên sản phẩm: Là sản phẩm đã trải qua công đoạn PU nhưng tại thời điểm cuối tháng chưa hoàn thành nhập kho thành phẩm.

- Dở dang NVL: Là sản phẩm đã trải qua công đoạn PU tại thời điểm cuối tháng.

* Xử lý sản phẩm đưa đi gia công và giao hàng cho khách hàng ngay tại đơn vị gia công: Trường hợp này, người dùng vẫn lập phiếu nhập kho thành phẩm và xử lý giá thành như bình thường.

-st-

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Tầng 2, Nhà số 2, Ngõ 4 - Đường Nguyễn Khuyến - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN