Tin mới

Khu phi thuế quan là gì? Ví dụ về khu phi thuế quan tại Việt Nam – Kế toán Đức Minh.
Cụm từ “Khu phi thuế quan” có lẽ chúng ta đã từng nghe qua khi làm kế toán. Tuy nhiên khu phi thuế quan là gì? Ở Việt...
Hộ kinh doanh có phải là doanh nghiệp không? Kế toán Đức Minh.
Có lẽ nhiều người dễ nhầm tưởng Hộ kinh doanh cũng được coi là doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên điều này có đúng hay không?...
Phân biệt thuế gián thu với thuế trực thu – Kế toán Đức Minh.
Cùng Kế toán Đức Minh tìm hiểu rõ hơn về phân biệt thuế gián thu và thuế trực thu một cách rõ ràng nhất qua từng tiêu...
Tìm hiểu về Thuế gián thu – Kế toán Đức Minh.
Nếu bạn làm kế toán có lẽ cũng đã từng nghe đến khái niệm “Thuế gián thu”. Tuy nhiên bạn đã hiểu rõ thế nào là thuế...
Cùng Kế toán lưu ý 04 vấn đề quan trọng trong giai đoạn cuối năm 2022 – Kế toán Đức Minh.
Trong những tháng cuối năm 2022, có nhiều văn bản có hiệu lực thi hành trong lĩnh vực kế toán. Bài viết sau đây, Kế...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Các lỗi thường gặp khi hạch toán kế toán (phần 1) – Kế toán Đức Minh.

16/10/2019 08:35

Khi hạch toán kế toán không tránh khỏi các trường hợp xảy ra sai sót. Bài viết sau đây, Kế toán Đức Minh sẽ đưa ra những lỗi thường gặp khi hạch toán để bạn đọc cùng tham khảo và tránh nhé!

Các lỗi thường gặp khi hạch toán kế toán (phần 1) – Kế toán Đức Minh.

 

1.Tiền mặt.

+ Số tiền trên phiếu thu, chi khác trên sổ sách kế toán.

+ Số dư quỹ tiền mặt âm do hạch toán phiếu chi trước phiếu thu.

+ Chênh lệch tiền mặt tồn quỹ thực tế và biên bản kiểm kê quỹ.

+ Phiếu thu, phiếu chi chưa lập đúng quy định (thiếu dấu, chữ kí của thủ trưởng đơn vị, kế toán trưởng, thủ quỹ,…); không có hoặc không phù hợp với chứng từ hợp lý hợp lệ kèm theo; chưa đánh số thứ tự, phiếu viết sai không không lưu lại đầy đủ; nội dung chi không đúng hoạt động kinh doanh.

+ Phiếu chi trả nợ người bán hàng mà người nhận là cán bộ công nhân viên trong công ty nhưng không có phiếu thu hoặc giấy nhận tiền của người bán hàng kèm theo để chứng minh số tiền này đã được trả tới người bán hàng.

+ Vi phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm: kế toán tiền mặt đồng thời là thủ quỹ, chứng từ kế toán xếp chung với chứng từ quỹ, sổ quỹ và sổ kế toán không tách biệt…

+ Thủ quỹ có quan hệ gia đình với Giám đốc, kế toán trưởng.

+ Ghi lệch nhật ký chi tiền; số cái, sổ quỹ, không khớp nội dung, số tiền.

+ Ghi chép, phân loại, phản ánh chưa hợp lý (không hạch toán tiền đang chuyển …)

+ Hạch toán thiếu nghiệp vụ thu chi phát sinh.

+ Cùng một hóa đơn nhưng thanh toán hai lần, thanh toán tiền lớn hơn số ghi trên hợp đồng, hóa đơn.

+ Không có báo cáo quỹ tiền mặt định kì, thủ quỹ và kế toán không thường xuyên đối chiếu.

+ Hạch toán thu chi ngoại tệ theo các phương pháp không nhất quán, không theo dõi nguyên tệ.

+ Cuối kì không đánh giá lại ngoại tệ hoặc đánh giá không theo tỷ giá ngoại tệ liên ngân hàng vào thời điểm cuối năm.

+ Chưa có biên bản tiền mặt tồn quỹ, biên bản kiểm kê thiếu chữ kí của thủ quỹ và kế toán trưởng; không thành lập hội đồng kiểm kê, không có chữ kí của Giám đốc và thành viên Hội đồng kiểm kê quỹ trên biên bản.

+ Biên bản kiểm kê có số tiền dư đến đơn vị đồng.

2.Tiền gửi ngân hàng.

+ Hạch toán theo giấy báo Nợ, báo Có ngân hàng chưa kịp thời.

+ Chưa mở sổ theo dõi chi tiết theo từng ngân hàng.

+ Chênh lệch sổ sách kế toán với biên bản đối chiếu với ngân hàng, với các bảng cân đối số phát sinh.

+ Phản ánh không hợp lí các khoản rút quá số dư, gửi tiền, tiền lãi vay…

+ Tên người nhận trên ủy nhiệm chi và tên đối tượng công nợ của các đơn vị không trùng nhau.

+ Không theo dõi nguyên tệ đối với các khoản tiền gửi bằng ngoại tệ.

+ Chưa đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm hoặc áp dụng sai tỷ giá đánh giá lại.

+ Chưa hạch toán đầy đủ lãi tiền gửi ngân hàng hoặc hạch toán lãi tiền gửi NH không khớp với sổ phụ NH.

các lôi xkhi hạch toán

3. Đầu tư tài chính ngắn hạn.

+ Chưa mở sổ theo dõi chi tiết từng loại chứng khoán.

+ Không tiến hành trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn.

+ Không hạch toán lãi lỗ kinh doanh chứng khoán hoặc hạch toán khi chưa có đầy đủ hóa đơn chứng từ.

+ Đầu tư ngắn hạn khác không mang tính chất đầu tư mà là các khoản phải thu khác (thu tiền chi phân phối sai chế độ cho cán bộ công nhân viên).

+ Cuối kỳ không đánh giá lại dự phòng để hoàn nhập dự phòng hoặc trích thêm.

+ Không có bằng chứng chứng từ hợp lệ chứng minh cho khoản đầu tư.

+ Không có xác nhận của đối tượng nhận đầu tư về khoản đầu tư của Công ty.

4.Các khoản phải thu của khách hàng.

+ Không bù trừ cùng đối tượng hoặc bù trừ công nợ không cùng đối tượng.

+ Chưa có sổ chi tiết theo dõi chi tiết từng đối tượng phải thu.

+ Cùng một đối tượng nhưng theo dõi trên nhiều tài khoản khác nhau.

+ Quy trình phê duyệt bán chịu không đầy đủ, chặt chẽ: chưa có quy định về số tiền nợ tối đa, thời hạn thanh toán…

+ Chưa tiến hành đối chiếu hoặc đối chiếu công nợ không đầy đủ vào thời điểm lập Báo cáo tài chính.

+ Hạch toán sai nội dung, số tiền, tính chất tài khoản phải thu, hạch toán các khoản phải thu không mang tính chất phải thu thương mại vào TK131.

+ Cơ sở hạch toán công nợ không nhất quán theo hóa đơn hay theo phiếu xuất kho, do đó đối chiếu công nợ không khớp số.

+ Hạch toán giảm công nợ phải thu hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

+ Ghi nhận các khoản trả trước cho người bán không có chứng từ hợp lệ. Các khoản đặt trước tiền hàng cho người bán hoặc có mối quan hệ kinh tế lâu dài, thường xuyên với các tổ chức kinh tế khác nhưng không tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế giữa hai bên.

+ Ghi nhận tăng phải thu không phù hợp với ghi nhận tăng doanh thu. Công tác luân chuyển chứng từ từ bộ phận kho lên phòng kế toán chậm nên hạch toán phải thu khi bán hàng không có chứng từ kho như phiếu xuất hàng…

+ Không lập dự phòng đối với những khoản nợ quá hạn.

+ Cuối kỳ chưa đánh giá lại các khoản phải thu có gốc ngoại tệ.

+ Không phân loại tuổi nợ, không có chính sách thu hồi, quản lý nợ hiệu quả.

+ Các khoản xóa nợ chưa tập hợp được đầy đủ hồ sơ theo quy định. Không theo dõi nợ khó đòi đã xử lý.

+ Không hạch toán lãi thanh toán nợ quá hạn.

+ Chưa tiến hành phân loại các khoản phải thu theo quy định mới: phân loại dài hạn và ngắn hạn.

+ Hạch toán phải thu không đúng kì, khách hàng đã trả nhưng chưa hạch toán.

+ Theo dõi khoản thu các đại lý về lãi trả chậm do vượt mức dư nợ nhưng chưa xác định chi tiết từng đối tượng để có biện pháp thu hồi.

+ Chưa lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi hoặc lập dự phòng nhưng trích thiếu hoặc trích thừa, vượt quá tỉ lệ cho phép.

+ Hồ sơ lập dự phòng chưa đầy đủ theo quy định.

+ Không thành lập hội đồng xử lý công nợ khó đòi và thu thập đầy đủ hồ sơ các khoản nợ đã xóa nợ cho người mua.

+ Tổng mức lập dự phòng cho các khoản nợ khó đòi lớn hơn 20% tổng dư nợ phải thu cuối kì.

+ Cuối kỳ chưa tiến hành đánh giá lại để hoàn nhập dự phòng hay trích thêm.

5.Phải thu khác.

+ Không theo dõi chi tiết các khoản phải thu khác.

+ Chưa tiến hành đối chiếu các khoản phải thu bất thường, tài sản thiếu chờ xử lý không có biên bản kiểm kê, không xác định được nguyên nhân thiếu để quy trách nhiệm.

+ Hạch toán vào TK 1388 một số khoản không đúng bản chất.

+ Không phân loại các khoản phải thu khác ngắn hạn và dài hạn theo quy định.

6.Hàng tồn kho.

lỗi hạch toán

+ Không kiểm kê HTK tại thời điểm 31/12 năm tài chính.

+ Ghi nhận hàng tồn kho không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ: không ghi phiếu nhập kho, không có biên bản giao nhận hàng, không có biên bản đánh giá chất lượng hàng tồn kho.

+ Xác định và ghi nhận sai giá gốc hàng tồn kho.

+ Ghi nhận nhập kho không có hóa đơn chứng từ hợp lệ: mua hàng hóa với số lượng lớn nhưng không có hợp đồng, hóa đơn mua hàng không đúng quy định (thu mua hàng nông sản chỉ lập bảng kê mà không viết hóa đơn thu mua hàng nông sản theo quy định của Bộ tài chính).

+ Không làm thủ tục nhập kho cho mỗi lần nhập mà phiếu nhập kho gộp chung cho cả một khoảng thời gian dài.

+ Không đối chiếu thường xuyên giữa thủ kho và kế toán.

+ Chênh lệch kiểm kê thực tế và sổ kế toán, thẻ kho, chênh lệch sổ chi tiết, sổ cái, bảng cân đối kế toán.

+ Không tách biệt thủ kho, kế toán HTK, bộ phận mua hàng, nhận hàng.

+ Lập phiếu nhập xuất kho không kịp thời, hạch toán xuất kho khi chưa ghi nhận nhập kho.

+ Phiếu nhập xuất kho chưa đúng quy định: không đánh số thứ tự, viết trùng số, thiếu chữ kí, các chỉ tiêu không nhất quán…

+ Không lập bảng kê chi tiết cho từng phiếu xuất kho, không viết phiếu xuất kho riêng cho mỗi lần xuất.

+ Giá trị hàng tồn kho nhập kho khác giá trị trên hóa đơn và các chi phí phát sinh.

+ Chưa lập bảng kê chi tiết cho từng phiếu nhập xuất kho.

+ Quyết toán vật tư sử dụng hàng tháng chậm.

+ Chưa lập bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn định kỳ hàng tháng, hàng quý; bảng tổng hợp số lượng từng loại nguyên vật liệu tồn kho để đối chiếu với số liệu trên sổ kế toán.

+ Không lập bảng kê tính giá đối với từng loại hàng tồn kho.

+ Không lập biên bản kiểm nghiệm vật tư nhập kho, mua hàng sai quy cách, chất lượng, chủng loại… nhưng vẫn hạch toán nhập kho.

+ Hạch toán sai: không hạch toán theo phiếu xuất vật tư và phiếu nhập kho vật tư đã xuất nhưng không dùng hết mà chỉ hạch toán xuất kho theo số chênh lệch giữa phiếu xuất vật tư lớn hơn phiếu nhập lại vật tư.

+ Nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa kém chất lượng theo biên bản xác định giá trị doanh nghiệp không được xuất ra khỏi sổ sách.

+ Khi lập BCTC hợp nhất HTK ở tài khoản 136,138 tại chi nhánh không được điều chỉnh về TK 152.

+ Không hạch toán phế liệu thu hồi. Nguyên vật liệu xuất thừa không hạch toán nhập lại kho.

+ Hạch toán sai: HTK nhập xuất thẳng không qua kho vẫn đưa vào TK 152, 153.

+ Không hạch toán hàng gửi bán, hay hạch toán chi phí vận chuyển, bốc xếp vào hàng gửi bán, giao hàng gửi bán nhưng không kí hợp đồng, chỉ viết phiếu xuất kho thông thường.

+ Phương pháp tính giá xuất kho, xác định giá trị sản phẩm dở dang chưa phù hợp hoặc không nhất quán.

+ Phân loại sai TSCĐ là hàng tồn kho (công cụ, dụng cụ), không phân loại nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, thành phẩm, hàng hóa.

+ Phân bổ công cụ, dụng cụ theo tiêu thức không phù hợp, không nhất quán; không cóa bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ xuất dung trong kì.

+ Không trích lập dự phòng giảm giá HTK hoặc trích lập không dựa trên cơ sở giá thị trường, lập dự phòng cho hàng hóa giữ hộ không thuộc quyền sở hữu của đơn vị. Trích lập dự phòng không đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Chưa xử lý vật tư, hàng hóa phát hiện thừa, thiếu khi kiểm kê.

+ Chưa theo dõi chi tiết từng loại vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa…

+ Chưa đối chiếu, kiểm kê, xác nhận với khách hàng về HTK nhận giữ hộ.

+ Hạch toán nhập xuất HTK không đúng kì.

+ Đơn giá, số lượng HTK âm do luân chuyển chứng từ chậm, viết phiếu xuất kho trước khi viết phiếu nhập kho.

+ Xuất kho nội bộ theo giá ấn định mà không theo giá thành sản xuất.

+ Xuất kho nhưng không hạch toán vào chi phí.

+ Xuất vật tư cho sản xuất chỉ theo dõi về số lượng, không theo dõi về giá trị.

+ Không theo dõi riêng thành phẩm và phế phẩm theo tiêu thức kế toán và tiêu thức kĩ thuật, chưa xử lý phế phẩm.

+ Không theo dõi hàng gửi bán trên TK hàng tồn kho hoặc giao hàng gửi bán nhưng không kí hợp đồng mà chỉ viết phiếu xuất kho thông thường.

+ Hàng gửi bán đã được chấp nhận thanh toán nhưng vẫn để trên TK 157 mà chưa ghi nhận thanh toán và kết chuyển giá vốn.

+ Công cụ, dụng cụ báo hỏng nhưng chưa tìm nguyên nhân xử lý hoặc vẫn tiếp tục phân bổ vào chi phí.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm các bài viết có liên quan:

>>> Các lỗi kê khai thuế thường gặp và cách điều chỉnh – Kế toán Đức Minh

Kế toán Đức Minh chúc bạn đọc thành công!

-Ms Le-

 

 

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Tầng 2, Nhà số 2, Ngõ 4 - Đường Nguyễn Khuyến - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN